OWS

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy Papierfabrik Adolf Jass GmbH & Co. KG i jej spółek zależnych zgodnie z par. 15 i nast. niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych (AktG)

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i dostawy („OWS”) stanowią integralną część umów zawieranych z Papierfabrik Adolf Jass GmbH & Co. KG i jej spółkami zależnymi zgodnie z par. 15 i nast. niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych („Jass”) dla wszystkich dostaw i usług (dalej „dostawa”) i ma zastosowanie wyłącznie pomiędzy sprzedawcami, osobami prawnymi prawa publicznego i specjalnymi funduszami prawa publicznego.

1.2 Niniejsze OWS obowiązują nawet wtedy, gdy w przyszłych dostawach nie będzie na nie zwracana szczególna uwaga.

1.3 Włączenie ogólnych warunków handlowych kupującego jest wyraźnie odrzucone, chyba że Jass uzna je na piśmie za dodatek do swoich OWS. Dokonanie dostawy nie będzie uważane za takie potwierdzenie. Niniejsze OWS uznaje się za zaakceptowane przez kupującego najpóźniej w momencie przyjęcia towaru.

2. Oferta, potwierdzenie zamówienia, specyfikacja zamówienia

2.1 Oferty Jass mogą ulegać zmianom i nie są wiążące. Wszystkie zamówienia wymagają akceptacji w formie pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Jass, które jest decydujące dla treści umowy. Ustne uzgodnienia lub zapewnienia, które wykraczają poza treść pisemnej umowy, są nieważne.

2.2 Jeśli potwierdzenie zamówienia przez Jass zawiera nieistotne zmiany w stosunku do zamówienia, zmiany te uznaje się za zaakceptowane przez nabywcę, jeśli nie zostaną one zakwestionowane w ciągu trzech dni roboczych.

2.3 Zamówienia na dostawę papieru (z produkcji lub z magazynu) muszą zawierać szczegóły, które jasno informują dostawcę Jass o co najmniej następujących kwestiach:

a) ilość zamówienia,
b) jakość ze wskazaniem gatunku,
c) szerokość beli,
d) średnica beli,
e) średnica wewnętrzna tulei,
f) gramatura(g/m2), g) termin dostawy, miejsce przeznaczenia, sposób wysyłki oraz wszystkie wymagane instrukcje dotyczące wysyłki,
h) ustalona cena oraz
i) ustalone warunki płatności.

2.4 Bele każdego typu rozliczane są na podstawie wagi brutto (waga zważona)

3. Warunki płatności, bezpieczeństwo, rezygnacja

3.1 Do wszystkich cen doliczany jest podatek VAT należny w momencie wystawiania faktury.

3.2 Jass akceptuje weksle na poczet płatności tylko wtedy, gdy zostanie to jednoznacznie uzgodnione. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z wykupem. Należność zostaje spłacona, gdy weksel zostanie wykupiony.

3.3 Jass może wezwać do zapłaty swoich należności, zażądać zabezpieczenia lub odstąpić od umowy, jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że roszczenie o świadczenie wzajemne jest zagrożone przez wątpliwości dotyczące zdolności kredytowej nabywcy. Zdolność kredytowa nabywcy jest w szczególności wątpliwa w przypadku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub jego wszczęcia, zastosowania indywidualnych środków przymusowej egzekucji, protestu wekslowego oraz nieprawidłowych lub niepełnych informacji nabywcy o faktach warunkujących jego zdolność kredytową.

3.4 Nabywca jest uprawniony do potrącenia i zatrzymania tylko wtedy, gdy roszczenia wzajemne są bezsporne lub zostały prawomocnie stwierdzone. Potrącenie oraz skorzystanie z prawa do odmowy wykonania świadczenia i prawa zatrzymania w odniesieniu do roszczeń, w tym roszczeń wynikających z tego samego stosunku umownego, wymaga wyraźnej pisemnej zgody Jass.

4. Wysyłka, opakowanie

4.1 Sposób wysyłki zostanie określony w potwierdzeniu zamówienia poprzez odniesienie do odpowiedniej klauzuli Incoterms w obowiązującej wersji (obecnie Incoterms 2010, opublikowanej przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu). Klauzula ta określa, kto

ponosi ryzyko finansowe w przypadku utraty lub uszkodzenia towaru (miejsce realizacji, przeniesienie ryzyka) oraz jakie koszty transportu ponosi sprzedający, a jakie kupujący.

4.2 Dostawa towarów obejmuje opakowania i materiały pomocnicze standardowego typu oraz tuby papierowe. Opakowania transportowe i wszystkie inne opakowania zgodnie z rozporządzeniem o opakowaniach nie są odbierane. Nabywca jest zobowiązany do utylizacji opakowań na własny koszt.

5. Czas dostawy, opóźnienie

5.1 Jeśli uzgodniono termin dostawy, rozpoczyna się on wraz z wysłaniem potwierdzenia zamówienia, ale nie przed wyjaśnieniem wszystkich kwestii związanych z produkcją. Jeśli po potwierdzeniu zamówienia nabywca

żąda zmian, które mają wpływ na czas produkcji, czas dostawy liczony jest od nowa od momentu potwierdzenia zamówienia.

5.2 Jeśli nabywca odbiera towary od Jass, termin dostawy jest dotrzymany, jeśli Jass powiadomił nabywcę, że towary są gotowe do wysyłki w uzgodnionym terminie dostawy. Jeśli uzgodniono wysyłkę towarów, termin dostawy jest dotrzymany, jeśli Jass dostarczy towary do wysyłki w uzgodnionym terminie dostawy.

5.3 Jeśli Jass nie dotrzyma uzgodnionego terminu dostawy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, nabywca ma prawo odstąpić od umowy po bezskutecznym upływie uzasadnionego okresu prolongaty; w przypadku częściowego opóźnienia jednak tylko wtedy, gdy częściowe wykonanie nie leży w jego interesie. Okres karencji musi wynosić co najmniej dwa tygodnie. Odstąpienie od umowy musi być zgłoszone niezwłocznie i w formie pisemnej po upływie

okresu karencji. Roszczenia odszkodowawcze nabywcy z tytułu opóźnienia dostawy są wykluczone, chyba że opóźnienie wynika z winy umyślnej, rażącego zaniedbania lub naruszenia istotnych zobowiązań umownych. We wszystkich innych kwestiach roszczeń odszkodowawczych mają zastosowanie postanowienia w punkcie 8.

5.4 W przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych okoliczności, za które Jass nie ponosi odpowiedzialności, np. siły natury, wypadki, strajki, lokauty, zakłócenia w pracy, trudności w pozyskiwaniu surowców, uzgodnione terminy zostaną przesunięte o czas trwania przerwy i racjonalny czas rozruchu. Jeśli przerwa trwa dłużej niż dwa tygodnie, obie strony mogą odstąpić od umowy dotyczącej danej dostawy w całości lub w części po upływie racjonalnego okresu prolongaty. W takich przypadkach roszczenia odszkodowawcze nie mają zastosowania.

5.5 Ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeśli uzgodniono komercyjną umowę handlową.

5.6 W przypadku opóźnienia w przyjęciu towaru przez nabywcę, Jass ma prawo obciążyć nabywcę dodatkowymi kosztami. Ponadto Jass ma prawo do odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie dwutygodniowego okresu prolongaty. Prawo do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych zastrzeżone.

6. Zastrzeżenie prawa własności

6.1 Jass zastrzega sobie prawo własności do przedmiotu dostawy do czasu otrzymania wszystkich należności wynikających ze stosunków handlowych z nabywcą. Zastrzeżenie prawa własności obejmuje również uznane saldo, w zakresie, w jakim Jass wchodzi na rachunek bieżący z nabywcą (zastrzeżenie rachunku bieżącego).

6.2 W przypadku naruszenia umowy przez nabywcę, w szczególności nieuregulowania płatności, Jass ma prawo, po wyznaczeniu racjonalnego terminu, odebrać zastrzeżone towary na koszt nabywcy; nabywca jest zobowiązany do ich wydania. Odebranie zarezerwowanych towarów przez Jass

stanowi zawsze odstąpienie od umowy. Odstąpienie od umowy nie wyklucza roszczeń odszkodowawczych wobec nabywcy.

6.3 Nabywca jest uprawniony do przetwarzania i odsprzedaży towarów objętych prawem własności w ramach zwykłej działalności gospodarczej, jednak już teraz przenosi na Jass wszelkie roszczenia w wysokości kwoty wynikającej z faktury końcowej (łącznie z podatkiem VAT), które przysługują mu z tytułu odsprzedaży, wobec swoich klientów lub osób trzecich, niezależnie od tego, czy towary objęte prawem własności zostały odsprzedane bez przetwarzania czy po przetworzeniu. Nabywca jest upoważniony do odebrania tej wierzytelności nawet po przeniesieniu własności. Jeśli nabywca nie wypełnia swoich zobowiązań płatniczych i zalega z płatnościami, Jass może cofnąć upoważnienie do odbioru. W takim przypadku Jass może zażądać od nabywcy ujawnienia przeniesionych wierzytelności i ich dłużników, dostarczenia wszelkich informacji niezbędnych do windykacji, przekazania odpowiednich dokumentów i poinformowania dłużnika o cesji.

6.4 Nabywca nie jest uprawniony do zastawiania lub cedowania zastrzeżonych towarów jako zabezpieczenia.

6.5 Kupujący przetwarza lub przekształca towar zastrzeżony zawsze w imieniu Jass, przy czym Jass nie ponosi z tego tytułu żadnych zobowiązań. Jeśli towar zastrzeżony zostanie przetworzony z innymi przedmiotami nienależącymi do Jass, Jass nabywa współwłasność nowego przedmiotu w stosunku wartości fakturowej towaru zastrzeżonego do innych przetwarzanych przedmiotów w momencie przetwarzania. We wszystkich innych przypadkach do przedmiotu powstałego w wyniku przetworzenia stosuje się te same zasady, co do towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności.

6.6 Jeżeli towar zastrzeżony zostanie nierozłącznie połączony lub zmieszany z innymi rzeczami nienależącymi do Jass, Jass nabywa współwłasność nowej rzeczy w stosunku wartości towaru zastrzeżonego do innych połączonych lub zmieszanych rzeczy w chwili połączenia lub zmieszania. Jeśli połączenie lub zmieszanie zostanie przeprowadzone w taki sposób, że rzecz nabywcy będzie uważana za rzecz główną, uznaje się, że uzgodniono, iż nabywca przeniesie na Jass współwłasność proporcjonalnie do wartości swojego udziału.

6.7 Jass zobowiązuje się do zwolnienia przysługujących mu zabezpieczeń na żądanie nabywcy w zakresie, w jakim wartość wierzytelności podlegających zabezpieczeniu, o ile nie zostały one jeszcze pokryte, przekracza wartość wierzytelności podlegających zabezpieczeniu o więcej niż 10%.

6.8 W przypadku zajęcia lub innego sposobu wejścia w posiadanie przez osoby trzecie, nabywca wskaże własność Jass i niezwłocznie powiadomi Jass na piśmie, aby Jass mógł wnieść powództwo przeciwko osobie trzeciej (par. 771 niemieckiego k.p.c). Jeśli osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić Jass kosztów sądowych i pozasądowych związanych z powództwem osoby trzeciej, nabywca jest odpowiedzialny wobec Jass za poniesione straty.

6.9 Nabywca jest zobowiązany do odpowiedniego ubezpieczenia towarów podlegających zastrzeżeniu własności na własny koszt oraz do przedłożenia firmie Jass potwierdzenia ubezpieczenia niezwłocznie po otrzymaniu prośby.

7. Gwarancja, reklamacje

7.1 Jass nie przejmuje żadnych obietnic ani gwarancji zamówień, chyba że na podstawie odrębnej pisemnej umowy.

7.2 Nabywca jest zobowiązany powiadomić Jass na piśmie o wszelkich wadach w dostawie niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni po jej otrzymaniu. Wady ukryte

należy zgłosić w ciągu 14 dni od ich wykrycia. We wszystkich innych kwestiach zastosowanie ma par. 377 niemieckiego kodeksu handlowego.

7.3 Normalne odchylenia w granicach tolerancji nie są wadą.

7.4 W przypadku dostaw częściowych, nadwyżki lub braki w dostawach mogą zostać rozdzielone pomiędzy poszczególne dostawy.

7.5 Jeżeli wada, za którą odpowiada Jass, występuje w momencie przeniesienia ryzyka, firma Jass jest uprawniona do wykonania dostawy zastępczej („świadczenie następcze”) w stosownym terminie. Jeżeli świadczenie następce nie zostanie zrealizowane, kupujący może odstąpić od umowy dotyczącej konkretnej dostawy lub obniżyć cenę zakupu. Jeśli tylko część dostawy jest wadliwa, kupujący może dochodzić praw tylko z tytułu wadliwej części. Do roszczeń odszkodowawczych stosuje się postanowienia punktu 8.

7.6 Roszczenia z tytułu gwarancji, które nie mają na celu odszkodowania, ulegają przedawnieniu po upływie 12 miesięcy od daty dostawy. Nie dotyczy to zamiaru oszustwa, przejęcia gwarancji lub umyślnego naruszenia obowiązków.

7.7 Postanowienia punktu 8 mają również zastosowanie do roszczeń odszkodowawczych z tytułu wad.

8. Odpowiedzialność, ograniczenie odpowiedzialności

8.1 Jass ponosi odpowiedzialność w przypadku umyślnego lub rażącego zaniedbania ze strony Jass, przedstawiciela lub pełnomocnika, jak również w przypadku utraty życia, zdrowia lub uszkodzenia ciała spowodowanego lekkim zaniedbaniem zgodnie z przepisami ustawowymi. W przeciwnym razie Jass ponosi odpowiedzialność jedynie za zawinione naruszenie istotnych zobowiązań umownych lub w przypadku, gdy firma Jass w sposób nieuczciwy ukryła wadę lub przyjęła na siebie gwarancję jakości zakupionej rzeczy. Jednakże roszczenie o odszkodowanie za zawinione naruszenie istotnych obowiązków umownych jest ograniczone do przewidywalnej szkody typowej dla umowy, chyba że jednocześnie zachodzi inny przypadek wymieniony w zdaniu 1 lub 2.

8.2 Postanowienia powyższego punktu 1 mają zastosowanie do wszystkich roszczeń odszkodowawczych (w szczególności do odszkodowań uzupełniających świadczenie i odszkodowań zastępujących świadczenie), niezależnie od podstawy prawnej, w szczególności z powodu wad, naruszenia obowiązków wynikających ze zobowiązania umownego lub z czynu niedozwolonego. Mają one również zastosowanie do roszczenia o zwrot poniesionych kosztów.

8.3 Odpowiedzialność Jass za szkody pośrednie, szkody następcze, utratę zysku, straty finansowe, szkody spowodowane przerwami w działalności gospodarczej, jak również szkody

spowodowane roszczeniami osób trzecich wobec nabywcy jest wykluczona.

8.4 Wszelkie roszczenia odszkodowawcze nabywcy wobec Jass, niezależnie od podstawy prawnej, na której są oparte, są ograniczone kwotowo do maksymalnej wartości danego przedmiotu zakupu.

8.5 Ustawowy termin przedawnienia ma zastosowanie do roszczeń o odszkodowanie w przypadku umyślnego i rażącego zaniedbania oraz w przypadku utraty życia, kończyn i zdrowia na skutek umyślnego lub nieumyślnego naruszenia obowiązków przez Jass.

8.6 Roszczenia dotyczące ochrony danych nie są objęte tym regulaminem odpowiedzialności.

9. Miejsce wykonania, właściwość miejscowa sądu, prawo właściwe, ochrona danych

9.1 Miejscem wykonania, wyłącznym sądem właściwym oraz miejscem płatności jest Fulda.

9.2 Wszystkie stosunki prawne podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

9.3 Jeśli i w zakresie, w jakim specjalne warunki zostały uzgodnione na piśmie, będą one miały pierwszeństwo przed powyższymi warunkami.

9.4 Jeśli poszczególne postanowienia umowy pomiędzy Jass i nabywcą nie mają zastosowania, nie wpływa to na ważność pozostałej części umowy.

Papierfabrik Adolf Jass GmbH & Co. KG
Hermann-Muth-Straße 6, 36039 Fulda
T + 49 661 106-0
Fax + 49 661 106-140
info@jass.com
Strona internetowa: www.jass.com
Sąd rejestrowy: Fulda HRA 1196