• Home
 • Kodeks postępowania

A. Preambuła

Papierfabrik Adolf Jass wraz ze swoimi spółkami Papierfabrik Adolf Jass GmbH & Co. KG i Papierfabrik Adolf Jass Schwarza GmbH (zwane dalej Jass) są zaangażowane w odpowiedzialność społeczną i odpowiedzialne zarządzanie firmą. Niniejszy kodeks postępowania opisuje zasady, które Jass uważa za wiodące i kluczowe dla odpowiedzialnego zarządzania firmą. Zasadniczo wszystkie nasze działania we wszystkich obszarach, a zwłaszcza wobec klientów, dostawców, partnerów biznesowych i naszych pracowników, powinny kierować się zasadami uczciwości i sprawiedliwości. Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska to podstawowe zasady, którymi kierujemy się we wszystkich naszych działaniach. Przestrzeganie obowiązującego prawa stanowi podstawę naszych działań. Przepisy niniejszego kodeksu postępowania odzwierciedlają miarodajną postawę zasadniczą Jass. Nie stanowią one jednak żadnego możliwego do wyegzekwowania roszczenia prawnego wobec Jass.

B. Zasady ogólne

 1. Przestrzeganie prawa: Przestrzegamy obowiązujących praw, standardów i innych przepisów prawnych we wszystkich krajach, w których działamy, a także obowiązujących zasad społecznych.
 2. Partnerzy biznesowi i organy władzy: Jass przestrzega zasady uczciwej konkurencji w stosunku do wszystkich uczestników rynku i działa wyłącznie zgodnie z ogólnie przyjętymi praktykami biznesowymi, ze szczególnym uwzględnieniem uczciwości i rzetelności. Z władzami utrzymujemy relacje oparte na zaufaniu.
 3. Tajemnice handlowe: Wszyscy pracownicy Jass są zobowiązani do zachowania poufności we wszystkich kwestiach dotyczących firmy. Obowiązek ten trwa również po ustaniu stosunku pracy. Tajemnice handlowe stron trzecich są również traktowane przez Jass i naszych pracowników z należytą poufnością.
 4. Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój: Ochrona środowiska oraz zrównoważone produkty i procesy produkcyjne to jednocześnie nasza troska i obowiązek. Naszym podstawowym zadaniem jest doprowadzenie do harmonii ekologii i gospodarki. Jest to podstawowy element naszej polityki korporacyjnej, który odpowiada naszej odpowiedzialności za region i ludzi w nim mieszkających. Aby sprostać naszym wymaganiom dotyczącym przyjaznej dla środowiska i zrównoważonej produkcji papieru na tekturę falistą, nasze procesy produkcyjne są również stale optymalizowane z ekologicznego punktu widzenia. Więcej informacji na temat naszych certyfikatów w zakresie jakości, środowiska, zarządzania energią, bezpieczeństwa FSC i AEO można znaleźć na naszej stronie internetowej, gdzie opublikowany jest również niniejszy kodeks kostępowania.

C. Podstawy etyczne, globalne i społeczne

 1. Prawa człowieka: Absolutnie i nieodwołalnie zobowiązujemy się, że we wszystkich naszychdziałaniach będziemy zawsze szanować i zapewniać prawa człowieka jako najwyższe dobro. Zdecydowanie odrzucamy pracę przymusową i pracę dzieci w jakiejkolwiek formie.
 2. Dyskryminacja: Zdecydowanie odrzucamy wszelkie formy dyskryminacji. Dotyczy to w szczególności, ale nie wyłącznie, dyskryminacji i niekorzystnego traktowania ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, płeć, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.
 3. Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia: Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia są dla nas bardzo ważnymi dobrami, które zasadniczo i bez wyjątku mają pierwszeństwo przed celami produkcji. Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów w tym zakresie, stworzyć warunki, które pozwolą uniknąć zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa. W tym kontekście należy również ściśle przestrzegać przepisów ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ustawy o czasie pracy.
 4. Wynagrodzenie: Jass gwarantuje, że wynagrodzenie pracowników jest w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jako minimalny standard. Ponadto w pełni zagwarantowane i przestrzegane są uzgodnione zbiorowo regulacje dotyczące kwestii wynagrodzeń.

D. Zasady prawa konkurencji

 1. Prawo antymonopolowe i konkurencja: Jesteśmy w pełni zaangażowani w uczciwą konkurencję wobec naszych partnerów rynkowych i konkurentów. W tym kontekście przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów antymonopolowych i dotyczących konkurencji. Odrzucamy umowy dotyczące cen i warunków, a także umowy służące ograniczeniu konkurencji lub podziałowi rynków i klientów.
 2. Łapówkarstwo i korupcja: Wszelkie formy łapówek i korupcji są surowo odrzucane, a podobne zachowania nie będą w żadnym wypadku tolerowane przez Jass.
 3. Przyjmowanie i proponowanie upominków: Pracownicy Jass nie mogą oferować ani udzielać niedozwolonych korzyści partnerom biznesowym, ani przyjmować ich od nich w ramach swojej działalności biznesowej. Przyjmowanie upominków jest zabronione. Jedynym wyjątkiem jest zwyczajowa gościnność lub okazjonalne korzyści, głównie w postaci zwyczajowych prezentów świątecznych. Przyjmowanie upominków finansowych jest absolutnie zabronione w każdym przypadku i w każdej wysokości. Należy tu bezwzględnie stosować ścisłe standardy.

E. Realizacja

 1. Pracownicy: Jass w odpowiedni sposób i w regularnych odstępach czasu informuje swoich pracowników o niniejszym kodeksie postępowania i zapewnia przestrzeganie określonych w nim zasad.
 2. Partnerzy biznesowi: Oczekujemy, że podczas współpracy z Jass nasi partnerzy biznesowi również będą przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i przepisów. Zalecamy, aby nasi partnerzy biznesowi również wprowadzili podobne zasady.